VinaPhone - Mạng di động nhanh nhất Việt Nam

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm/ dịch vụ

1. QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

- QCVN 34:2019/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ internet băng rộng cố định mặt đất.
- QCVN 81:2019/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.
- QCVN 35:2019/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất.
- QCVN 36:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.
- QCVN 82:2014/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất.
- QCVN 84:2014/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định.

2. BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

- Bản công bố chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất (dịch vụ internet cáp quang) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN 34:2019/BTTTT.
- Bản công bố chất lượng truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN 81:2019/BTTTT.
- Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất phù hợp quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN 35:2019/BTTTT.
- Bản công bố chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất phù hợp quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN 36:2015/BTTTT.
- Bản công bố chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất phù hợp quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN 82:2014/BTTTT.
- Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh truyền hình phù hợp quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN 84:2014/BTTTT.